2 Ekim 2014 Perşembe

İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ


AKADEMİK PLATFORM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM SERTİFİKASI ZORUNLUĞU
6331 SAYILI iŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI yasasında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler içinde yer alan işçilere mesleki yeterlilik eğitimi verilmesi ve sertifikalandırılması zorunlu hale geldi ilgili yönetmelikte;

Belgelendirilmesi
MADDE 6 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli alanda yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.
(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.
Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.
(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.
Geçerli sayılan belgeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f) bentleri ve ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte, diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKASI alınması zorunlu olan işyerlerinde denetimler başladı

“Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu Maddesi - Ağır ve tehlikeli işler MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz

KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR? 
 Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR? 
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur. 

1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
     a. Diploma
     b. Bitirme Belgesi
     c. Yetki Belgesi
     d. Sertifika
     e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
     f. Kalfalık Belgesi
     g. Ustalık Belgesi
     h. Usta Öğreticilik Belgesi. 

2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI  (01.01.2010 Tarihinden İtibaren)Kanun Mad. 85, Ceza Mad.105/d; Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 511  TL dir.


İnsan kaynakları uzmanlık eğitimlerimiz sınavları ve yeni kayıtlarımız sürüyor.
Her ay iki grubun eğitim aldığı uzmanlık programımıza yaz ayları yaklaşırken şehir dışı katılımcılarımız daha çok ilgi gösteriyor.
YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

04 Nisan 2015 Cumartesi - Pazar 10.00 - 16.00 1.050.- TL+KDV %8

Yangın Eğitimlerine Dayanak Yönetmelik
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;b) Yangınla mücadele,konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Eğitim sonunda; firma içinde  "Yangın Eğitimi" verecek çalışan ve eğitmenlerin, yapılacak sınavlar sonunda;
MEB Onaylı Yangın Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi sertifikalarının ikisine birden sahip olacaklardır.


Yeni dönem insan kaynakları yönetimi uzmanlık eğitimi 28 Mart 2015 Cumartesi Kadıköy'de Başlıyor.


İçerik için tıklayınızKariyer yönetiminde ilk aklımıza gelen müdür olmak, peki tüm çalışanlar müdürlüğü hedeflerse işi kim yapacak? Çalışanların tamamı yönetici olunca kim operasyonda çalışacak ve işin yapılmasını sağlayacak?İnsan kaynaklarının en önemli fonksiyonlarından biri olan kariyer yönetiminde çalışan her bireyin işini verimli ve kaliteli yapması için geliştirmeyi planlamak, yetenekleri yönetmek ve yeni yetkinlikler kazandırmak temel amaçtır.İşletmeler; çifte (dual) kariyer planlama, iş zenginleştirme ve rotasyonda terfiden daha fazla uzmanlaşmaları gerekmektedir bu nedenle eğitimlerde yetkinlikleri geliştirmenin önemi büyüktür. 


Firmalar çalışanların yetkinliklerini geliştirmek için firmamızı seçti 15 yıldır güçlenmemizin sebebi hizmette kalite ilkemiz  ve sadık müşterilerimizin varlığı, yeni yılda yeni eğitimler de birlikte olmak dileği ile.
İç ve dış müşteri kavramında iç müşteri firma çalışanlarını temsil etmektedir.İç müşteri memnuniyeti hizmet ve çalışma kalitesini ve verimliliği direkt ilgilendirmektedir.İnsan kaynaklarının niteliğini ve memnuniyetini yükseltmek insan kaynakları departmanının en önemli sorumluluğudur.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
Sunumlarınızı hazırlayarak etkin sunmak ve öğretme teorilerini etkin kullanarak yaratıcı teknikler ve eğlenceli eğitim sunumları yapmak istiyorsanız Eğiticinin Eğitimi Uzmanlık Programı yeni dönem başlıyor MEB onaylı sertifika ayrıcalığı ve tecrübeli eğitmenlerin anlatımıyla zengin bir program için eğitime katılabilirsiniz
detay için tıklayın


                         SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK EĞİTİMİ
MEB Onaylı bu eğitimde şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde personel özlük işleri ve iş hukuku konularıyla ilgilenen ve bu alanda sorumlulukları olan, aynı zamanda bu alanda kariyer yapmak isteyen profesyonellerin iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda uygulanabilir bilgi sahibi olması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak sunulması hedeflenmektedir detay için tıklayın